Inhoud HD Startersplan

In grote lijnen komt het volgende aan de orde bij ons Startersplan.

1. Ondernemerstest

Het succes van uw onderneming wordt bepaald door vele factoren, maar u als ondernemer bent ook een belangrijke factor. U bent de drijvende kracht achter uw bedrijf. Uiteraard spelen uw producten en/of diensten ook een rol, maar het zijn vooral uw persoonlijkheid en gedrag die het bedrijf tot een succes maken. Zelfkennis is daarbij van groot belang. Het betekent kritisch naar uzelf kijken en een strategie te bepalen die uw persoonlijk functioneren versterkt. Want als ondernemer kom je voor situaties te staan die steeds weer om een bepaald ‘karakter’ vragen.

Door een ondernemingstest te maken krijgt u inzicht in de sterke en zwakke kanten van uzelf als ondernemer.

2. Ondernemingsplan

De noodzaak voor een gedetailleerd ondernemingsplan is afhankelijk van de branche waarin u gaat werken. Gaat u bijvoorbeeld als zelfstandig arts werken, dan is marktonderzoek minder noodzakelijk dat wanneer u een internetadviesdienst wilt oprichten. Een goed ondernemingsplan geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Welke diensten gaat u aanbieden en waarom? Welke diensten wilt u precies gaan leveren, en waarom zou iemand u daarvoor willen inschakelen? Wat zijn uw persoonlijke kwaliteiten (goede en slechte) en wat zijn uw ondernemingskwaliteiten?
 • Wat zijn uw commerciële doelstellingen op termijn van een half jaar, een jaar, drie jaar, vijf jaar? Denk hierbij aan aantal (betalende) relaties, hoogte van uw tarief, hoogte van de omzet, hoogte van de winst, aantal medewerkers, aantal vestigingen. De gestelde doelen moeten zeer concreet zijn.
 • Hoe gaat u die doelstellingen bereiken? Hoe organiseert u uw acquisitie (advertenties, direct mail, vermeldingen in de Gouden Gids, publicaties, netwerken), hoe gaat u uw activiteiten financieren (financieringsplan, investeringsplanning, aflossingsplanning)?
 • Wat is uw doelgroep en hoe ziet de markt eruit? Wie zijn uw klanten, wie zijn uw concurrenten en waarin onderscheidt u zich op deze markt?

3. Keuze rechtsvorm

De keuze van de rechtsvorm is zeer belangrijk en afhankelijk van diverse zaken. Voordat u besluit welke rechtsvorm u wilt gaan kiezen, is het belangrijk om de verschillen tussen de verschillende rechtsvormen te weten. De verschillen hebben voornamelijk te maken met aansprakelijkheid.

U kunt o.a. kiezen uit de volgende rechtsvormen:

 • eenmanszaak
 • vennootschap onder firma (vof)
 • maatschap
 • cooperatie
 • besloten vennootschap (bv)
 • stichting/ vereniging

Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn:

Met wie gaat u een onderneming voeren?

Gaat u alleen een onderneming voeren, dan kunt u voor een eenmanszaak of een BV kiezen. Voert u de onderneming met anderen, dan kunt u kiezen voor een firma, maatschap of BV. Als u met uw partner een onderneming drijft, kunt u ook kiezen voor een bijzondere variant op de firma: de man/vrouw firma.

Wat wordt uw geschatte winst?

Bij winsten tot globaal € 150.000 is een eenmanszaak/firma/maatschap in fiscaal opzicht meestal interessanter dan een BV. De eerste hebben namelijk recht op een aantal belangrijke aftrekposten die de belastingdruk zeker in de eerste jaren aanmerkelijk kunnen verminderen. De BV is fiscaal minder aantrekkelijk geworden, maar door de specifieke regelingen voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) kan de BV nog steeds een overweging zijn.

Loopt u een groot aansprakelijkheidsrisico?

In sommige beroepsgroepen is er sprake van een hoog aansprakelijkheidsrisico. De BV is het meest geschikt om de aansprakelijkheid voor zakelijke schulden te beperken. Gaat de BV failliet, dan zijn de aandeelhouders volgens de wettelijke bepalingen niet aansprakelijk voor de schulden van de BV. Bij onbehoorlijk bestuur wordt overigens door de BV heen gekeken en kan de directeur-grootaandeelhouder toch aansprakelijk worden gesteld.

Samen met ons zult u tot een gedegen keuze komen voor de meest geschikte rechtsvorm.

4. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)

Inschrijven bij de KvK is voor de meeste ondernemingen verplicht. Denk aan eenmanszaken, vennootschappen, maatschappen, BV’s, stichtingen, etc.

Start u een eenmanszaak, vof, cv of een maatschap? Dan kunt u gebruik maken van gemeenschappelijk inschrijving. U kunt zich dan bij uw inschrijving voor de Kamer van Koophandel ook meteen bij de belastingdienst aanmelden. Tegenwoordig moet vrijwel elke ondernemer zich inschrijven. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

5. Aanmelden bij de belastingdienst

Als u een eenmanszaak, vof, cv of een maatschap start, kunt u zich bij aanmelding bij de KvK gelijk aanmelden bij de belastingdienst, zie hiervoor.

Is dat niet het geval, dan moet u van onderstaande formulieren in elk geval het eerste downloaden via de site van de belastingdienst:

 • Opgaaf startende ondernemingen
 • Verklaring Arbeidsrelatie

Het aanvragen van een VAR is niet verplicht. De VAR is in feite bedoeld voor twijfelgevallen. Te denken is aan zeer weinig opdrachtgevers of aan gevallen waarin u na een dienstbetrekking op freelance basis voor uw voormalige werkgever werkzaamheden gaat verrichten.

In de praktijk zullen veel opdrachtgevers vragen naar een VAR. Wat u invult op deze formulieren kan gevolgen hebben voor diverse heffingen. Wilt u een VAR-wuo (d.i. winst uit onderneming, u bent dan ondernemer), dan kunt u uit de vraagstelling wel opmaken wat u moet invullen om een VAR-wuo te krijgen. Als adviseur zullen wij u hierbij behulpzaam zijn.

6. Ondernemerschap in fiscale zin

Ondernemerschap is in de wet gekoppeld aan de onderneming. U kunt pas ondernemer zijn als u voor eigen rekening een onderneming drijft. Uiteraard is er dikwijls discussie over de vraag of de werkzaamheden van iemand een onderneming vormen of dat het een hobby is, vermogensbeheer, een nevenactiviteit of som zelfs een normale dienstbetrekking.

De grenzen zijn niet altijd scherp, en daarbij is het maar de vraag of u wel ondernemer wilt zijn. In sommige gevallen kan dit erg ongunstig zijn.

De belangrijkste kenmerken voor ondernemerschap zijn de aanwezigheid van:

 • Een organisatie van kapitaal en arbeid
 • Een winststreven
 • Hoogte omzet en hoogte winst
 • Debiteurenrisico
 • Marketinginspanning, presentatie naar buiten toe
 • Aantal opdrachtgevers

Wij zullen u helpen om de meest gunstige situatie voor u te realiseren.

7. Urencriterium

Voldoet u aan het urencriterium, 1.225 uur gewerkt als ondernemer, dan heeft u recht op bepaalde fiscale faciliteiten die men anders als ondernemer niet heeft. Naast dit criterium geldt nog een voorwaarde: tenminste 50% van uw arbeidstijd moet zijn besteed aan de onderneming.

Zeker als starter is het van belang dat u uw uren kunt aantonen aan de Belastingdienst. U kunt hiervoor een urenlijst bijhouden per dag, dat u moet kunnen staven met uw agenda.

8. Verzekeringen

Als zelfstandig ondernemer krijgt u onder andere te maken met de volgende verzekeringen:

 • Ziektekostenverzekering
 • Arbeidsongeschiktsheidverzekering
 • Eventueel aansprakelijkheidsverzekeringen

Als u personeel hebt komt daar een ziektewetverzekering bij.

Kijk voor vrijwillige verzekeringen voor zelfstandigen ook op de site van het Ministerie van SZW.

9. Personeel

Als de werkdruk toeneemt, kan er behoefte ontstaan aan personele ondersteuning. Dat kan door iemand via een uitzendbureau op tijdelijke basis in te huren, of door zelf iemand op de loonlijst te zetten.

Als u personeel aanneemt, dan krijgt u met de volgende zaken te maken:

 • Arbeidscontract
 • Aanmelding bij instanties
 • Personeelskosten

Alvorens personeel aan te nemen is het verstandig met ons hierover in gesprek te gaan. Wij zijn thuis in deze materie wijzen u graag op de relevante zaken.

10. Bankzaken regelen

Als startende ondernemer moet u op zoek naar de juiste financieringsmogelijkheden. De kans is groot, dat uw bedrijf niet met uw eigen geld kan worden opgericht. U kunt naar de bank gaan voor een geldlening.

De banken hebben een groot aantal mogelijkheden voor (startende) ondernemers. De bank zal uiteraard eerst uw aanvraag beoordelen. Uw eigen financiële plaatje en het ondernemersplan zijn dan erg belangrijk.

Wij kunnen u helpen om uw financieringsaanvraag succesvol te laten zijn. De bank hecht veel waarde aan prognoses die samen met ons zijn opgesteld. Als wij vertrouwen in u hebben, kunt u gebruik maken van het vertrouwen dat de banken in ons hebben.

11. Administratie

Het bijhouden van een goede boekhouding is zeer belangrijk. U krijgt gegarandeerd problemen wanneer dit niet op orde is. Vooral in de startfase van elke onderneming is continu inzicht in de omzetten, resultaten, geldstromen van levensbelang.

Aan de hand van de bijgewerkte administratie kunnen snel periodieke overzichten worden gemaakt. Wij gaan met u in gesprek over de resultaten en vergelijken ze met de prognoses. Lopen we nog in de pas, of zijn er problemen? Ook is het mogelijk om de prognoses bij te stellen.

Veel startende ondernemers komen na verloop van tijd in de financiële problemen, doordat onvoldoende rekening is gehouden met het betalen van belastingen. Op enig moment komen de eerste voorlopige aanslagen. Denk daarbij ook aan de omzetbelasting die weliswaar achteraf, maar uiteindelijk toch betaald moet worden. Wij hebben sjablonen voor u, om de liquiditeit continu in de greep te houden zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht uw administratie 7 jaar lang te bewaren.

12. Coaching

Periodiek gaan wij met u gesprek. Als accountant willen wij ons proactief bezig houden met de groei van uw onderneming en de (persoonlijke) groep van u als startende ondernemer zelf.

Onze coaching is met name gericht op zelfverantwoordelijkheid. Het is uw droom, uw onderneming. Wij willen alleen maar helpen om deze droom niet te laten veranderen in een nachtmerrie.

Onze coaching gaat op een gestructureerde wijze waarbij vooraf duidelijke leerdoelen zijn vastgesteld. Denk hierbij aan acquisitie, marketing, omgaan met klanten, omgaan met instanties, omgaan met medewerkers, bijhouden en gebruik maken van de financiële administratie.

In de praktijk zal blijken dat deze gesprekken relatief weinig tijd kosten, maar maximaal bijdragen aan het succes van uw onderneming.

 

Tips

Tot slot nog een aantal tips voor u als startende ondernemer

 • Bewaar alle bonnetjes en nota’s, ook die van de voorbereidingsperiode, die in enig verband staan met uw onderneming. Wij kunnen beoordelen wat wel, niet of gedeeltelijk aftrekbaar is.
 • In geval van twijfel over uw ondernemerschap is het raadzaam een VAR aan te vragen.
 • Maak van uw administratie geen al te ingewikkeld gebeuren. Is uw ordner op orde en heeft een bruikbare download van de bank, dan kunnen wij daar prima mee uit de voeten. U moet zich richten op het maken van omzet en het beperken van de kosten, in plaats van op de administratie.
 • Maak een opstelling van de zaken die u vanuit privé in uw onderneming gaat gebruiken. Denk aan een computer, bibliotheek, gereedschappen, instrumenten, fietsen, etc.
 • Maak zo spoedig mogelijk een afspraak met ons. Zowel voor u als voor de belastingdienst is het heel prettig als ‘er iemand tussen zit’. In de praktijk betekent dit onder meer dat u veel minder snel een controle krijgt en dat u veel minder snel een ‘verkeerd’ antwoord geeft.

Meer informatie:

Heeft u plannen om een eigen bedrijf te starten? Of bent u onlangs begonnen als zelfstandig ondernemer?

HD Administratie wil investeren in u als startende ondernemer. Wij werken met het HD Startersplan. Als u als startende ondernemer zich houdt aan dit plan, verhoogt dat uw kansen op een succesvolle carrière als ondernemer.

Wilt u meer weten over het HD Startersplan of wat we verder nog voor u kunnen betekenen? Of heeft u een vraag? Neem dan eens vrijblijvend contact op met ons. U kunt natuurlijk ook gewoon eens langskomen.

HD Administratie
Oosterbracht 34
7821 CG Emmen

Telefoon: 0591-649410
Fax: 0591-645431